Spółka celowa UG2017-10-12T12:31:32+00:00

O spółce celowej UG

TechTransBalt Sp. z o.o. jest spółką celową Uniwersytetu Gdańskiego, utworzoną w dniu 5 czerwca 2014 roku (Repertorium A nr 678 / 2014), zgodnie z art. 86a ust. 1 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku, tj. Dz.U. z 2012 roku, poz. 572 ze zm., o numerze KRS; 0000517310. Udziały w kapitale zakładowym Spółki (pięćdziesiąt udziałów o wartości 100,00 zł) objął w całości Uniwersytet Gdański.

Zgodnie z zapisami ustawy do zadań TechTransBalt jako spółki celowej należy komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Do zadań spółki należy również obsługa badań zleconych, adresowanych do pracowników naukowych UG (analiz laboratoryjnych, raportów itp.).

Na podstawie umowy z Uniwersytetem Gdańskim TechTransBalt Sp. z .o.o objęła w zarządzanie część powierzchni usytuowanej w byłym budynku Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii przy ul. Kładki 24 w Gdańsku, realizując politykę wynajmu i dostępu do laboratoriów dla firm pracujących nad projektami innowacyjnymi.