Informacje o projekcie2021-05-21T15:41:49+00:00

Informacje o projekcie

„Inkubator Innowacyjności 4.0”

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest

wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Projekt jest realizowany w konsorcjum:

Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersytet Gdański (partner), Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (partner).

Okres realizacji projektu:

01.07.2020-31.12.2022

Wysokość dofinansowania dla całego Konsorcjum:

2 111 200,00 zł

Wysokość dofinansowania dla UG:

944 450,00 zł, z czego 850 000,00 zł to dofinansowanie i 94 450,00 zł wkład własny.

W ramach projektu realizowane będą takie działania, jak:

  • inicjowanie i wzmacnianie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;
  • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • analiza wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej;
  • analiza potrzeb rynku w kontekście wyboru tematów badawczych;
  • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych;
  • analiza możliwości uzyskania ochrony patentów;
  • prowadzenie prac przedwdrożeniowych;
  • wsparcie ze strony brokerów innowacji;

Podczas realizacji projektu naukowcy zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych mogą starać się o sfinansowanie prac B+R. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł.

W ramach projektu UG zostanie rozstrzygnięty Konkurs na Granty skierowany do autorów prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i gotowości wdrożeniowej.

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest:

Katarzyna Gronowska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG

telefon:

+ 48 725 994 411

e-mail:

katarzyna.gronowska@ug.edu.pl

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).