Informacje o projekcie2017-11-11T19:07:02+00:00

Prawie 4 miliony złotych na wdrożenia dla trzech pomorskich uczelni w ramach Programu Inkubator Innowacyjności+

Trzy pomorskie uczelnie otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+. Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG – Excento Sp. z o.o.  Łączny budżet projektu wynosi 3 750 000 zł – ze środków w ramach realizacji projektu prowadzone są prace przedwdrożeniowe, działania promujące osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między nauką a biznesem.

 W ramach współpracy uczelnie zaplanowały m.in. wspólne spotkania z przedstawicielami biznesu w celu przedstawienia swojej oferty technologicznej, wyników badań naukowych czy usług badawczych. Dla przedstawicieli biznesu będzie to okazja do zapoznania się z ofertą uczelni, co stwarza większą szansę na współpracę podmiotów gospodarczych z uczelniami wyższymi. W efekcie tych spotkań przedsiębiorcy będą mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb dotyczących innowacyjnych rozwiązań, co pozwoli na ukierunkowanie prac badawczych poszczególnych zespołów naukowych.

Wspólny start trzech największych pomorskich uczelni w programie Inkubator Innowacyjności+ oraz związane z tym działania pozwolą na intensyfikację współpracy międzyuczelnianej oraz umocnienie pozycji konkurencyjnej pomorskich jednostek naukowych w procesie wdrażania innowacji.

Informacje o projekcie

Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Celem programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji.

Projekt uruchomiony

Podmioty działające na rzecz nauki, Konsorcja

Nauki humanistyczne, Nauki społeczne, Nauki ścisłe i techniczne, Nauki o życiu.

50 mln zł. W ramach programu dofinansowanie może otrzymać nie więcej niż 30 podmiotów. Kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy  nie może przekroczyć 2 mln zł (3 mln zł w przypadku realizacji zadań przez  premiowane konsorcjum), przy czym podmiot ma obowiązek zapewnić wkład własny na poziomie minimum 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania.

Nabór trwa 52 dni od dnia ustanowienia programu (od 29 sierpnia 2016 r.).