AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Podsumowanie Projektu Inkubator Innowacyjności+

Podsumowanie Projektu Inkubator Innowacyjności+

Centrum Transferu Technologii UG informuje o zakończeniu realizacji Projektu Inkubator Innowacyjności+  realizowanego w konsorcjum z Politechniką Gdańską, Excento Sp. z o.o. oraz Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Projekt był finansowany w ramach projektu pozakonkursowego pn.  „Wsparcie zarzadzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4.) i realizowany w okresie 08.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Wartość projektu dla całego konsorcjum  wynosiła łącznie 3 750 000,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich to 2 995 000,00 zł.

Budżet przeznaczony dla Uniwersytetu Gdańskiego to 875 000,00 zł.

Celem projektu była promocja osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Uniwersytet Gdański w okresie realizacji projektu zrealizował 12 grantów przedwdrożeniowych w tym jeden o charakterze ekologicznym. Wysokość grantów przedwdrożeniowych wahała się przedziale od 13 411,30 zł  do 90 212,06 zł  Średnia wartość grantu to 45 375,26. Granty przedwdrożeniowe zostały wsparte analizami i  usługami badawczymi na łączną kwotę 131 301,32 zł, z czego to koszt realizacji analiz to 53 472,52 zł, natomiast koszt przeprowadzenia usług badawczych 77 828,80 zł.  Zostały również wsparte działania związane z ochroną patentową, łącznie w kwocie 58 036,32 zł oraz zakup niezbędnych surowców, materiałów, odczynników oraz środków trwałych w kwocie 351 118,08 zł.

Poniżej prezentujemy wybrane granty, które uzyskały dofinansowanie z projektu Inkubator Innowacyjności+ na Uniwersytecie Gdańskim:

1.Projekt nr 1/2017/UG – Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego poprzez  analizę aktywności proteolitycznej moczu

Kierownik Projektu prof. dr hab. Adam Lesner

W ramach zaplanowanych zadań podpisano umowę ze Spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia obejmującą zebranie i przekazanie materiału badawczego w postaci 700 próbek moczu. Usługa badawcza była realizowana bezpośrednio przez Oddział Urologiczny Szpitala Św. Wincentego a  Paulo w Gdyni i została w całości  sfinansowana z projektu Inkubator Innowacyjności +. Na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych i otrzymanych w laboratorium UG oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. została również wykonana analiza statystyczna skuteczności działania testu, która również w całości została sfinansowana z projektu Inkubator Innowacyjności +.

2. Projekt nr 2/2017/UG – Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy  

Kierownik Projektu prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły działania związane z ochroną patentową.

3. Projekt nr 4/2017/UG – Wykorzystanie substancji pochodzenia roślinnego w terapii choroby Huntingtona –  

Kierownik Projektu prof. dr  hab. Grzegorz Węgrzyn

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły działania związane z ochroną patentową
املاک منطقه ۲۲

4. Projekt nr 5/2017/UGSposób oraz automatyczne urządzenie do ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru energii powierzchniowej ciał stałych permanentnie zanurzonych w cieczach 

Kierownik Projektu Prof. dr hab. Stanisław Pogorzelski

Podczas realizacji projektu w całości przebudowano istniejący prototyp urządzenia (środki w całości pochodziły z projektu Inkubator Innowacyjności+). Zmiany dotyczyły zarówno konstrukcji mechanicznej urządzenia, elektroniki sterującej oraz oprogramowania sterującego urządzeniem. Zaprojektowano i wykonano wzorcowe stanowisko służące do wykonywania kompleksowych pomiarów będących tematem badanego zagadnienia. Modularność zbudowanego stanowiska pomiarowego zapewnia możliwość wykonywania pomiarów także w warunkach nielaboratoryjnych. Założone prace zostały wykonane, co podniosło poziom gotowości technologicznej produktu. Urządzenie może być powielane i oferowane potencjalnemu odbiorcy. Produkt spełnia założone oczekiwania formułowane na etapie jego rozwoju

5. Projekt nr 6/2017/UGImmunogenna szczepionka przeciwko wirusowi HCV i/ lub HBV

Kierownik Projektu dr Katarzyna Grzyb

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły działania związane z ochroną patentową, zakup materiałów,  surowców, odczynników, oprogramowania oraz zamrażarki.

6. Projekt nr 7/2017/UG – Nanocząstki o właściwościach przeciwbakteryjnych  i przeciwgrzybicznych  

Kierownik Projektu Prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska

W ramach zaplanowanych zadań opracowano metodę otrzymywania stabilnych roztworów zawierających cząstki metaliczne w skali ułamkowo- technicznej  (badania mikrobiologiczne zostały sfinansowane w całości z projektu Inkubator Innowacyjności+) oraz zaprojektowano i zbudowano prototypową  instalację w skali ułamkowo-technicznej (sfinansowano w całości z  projektu Inkubator Innowacyjności+) do syntezy nanocząstek o właściwościach przeciwbakteryjnych. Zarówno metoda jak i prototypowa instalacja mogą być wykorzystywane w  przyszłych zastosowaniach przemysłowych. Dodatkowo, środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły zakup odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań.

7.Projekt nr 8/2017/UG – Sondy typu Looped UVEx Probe – sposób wykrywania patogenów przenoszonych przez kleszcze

Kierownik Projektu dr Bożena Nejman – Faleńczyk

W ramach zaplanowanych działań podpisano umowę ze Spółką Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia obejmującą zebranie i przekazanie materiału badawczego w postaci 100 próbek krwi i 20 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego. Usługa badawcza była realizowana bezpośrednio przez Pomorskie Centrum chorób Zakaźnych w Gdańsku i  została w całości  sfinansowana z projektu Inkubator Innowacyjności +. Dodatkowo wsparcie pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności+, dotyczyło również zakupu materiałów, surowców oraz odczynników do prowadzonych badań. Poziom gotowości produktu w tym wypadku metody diagnostycznej wzrósł o dodatkową wiedzę na temat wpływu składników zawartych w analizowanym materiale badawczym na efektywność działania opracowanej metody. Wiedza ta umożliwi podjęcie odpowiednich kroków  w celu zwiększenia skuteczności wykrywania materiału genetycznego patogenów przenoszonych przez kleszcze w próbach klinicznych, za pomocą metody wykorzystującej sondy typu Looped UVEx Probe.

8. Projekt nr 9/2017/UG – Enzym cholinoesteraza ludzka

Kierownik Projektu Profesor dr. hab. Piotr Skowron

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności+ wsparły działania związane z ochroną patentową, zakupem surowców, materiałów oraz odczynników. Dodatkowo została zrealizowana usługa badawcza, dotycząca biosyntezy rekombinantowego enzymu butyrylocholinoesterazy wykonanej w eukariotycznym układzie ekspresyjnym.

9.Projekt nr 10/2017/UG – Związki o właściwościach przeciwzapalnych i antymikrobiotycznych 

Kierownik Projektu Prof. dr. hab. Adam Lesner

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły działania związane z zakupem materiałów,  surowców oraz odczynników.

10. Projekt nr 11/2017/UG – Związek penetrujący błonę jądra komórkowego 

Kierownik Projektu dr hab. Magdalena Wysocka

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności + wsparły działania związane z zakupem materiałów,  surowców oraz odczynników.

11. Projekt nr 12/2018/UG – Opracowanie zrównoważónego procesu wytwarzania biomateriałów i bioplastików

Kierownik Projektu dr Aleksandra Zgrundo

Środki pochodzące z projektu Inkubator Innowacyjności +  w całości wsparły działanie związane ze sfinansowaniem usługi badawczej w postaci optymalizacji procesu ekstrakcji barwników z materiału pozyskanego z alg.