Inkubator Innowacyjności 4.0

Informacje o projekcie

CELEM PROGRAMU INKUBATOR INNOWACYJNOŚCI 4.0 JEST:

Wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W KONSORCJUM:
Gdański Uniwersytet Medyczny (Lider), Uniwersytet Gdański (partner), Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (partner).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
01.07.2020-31.12.2023

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA CAŁEGO KONSORCJUM:
2 823 900 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DLA UG:
1 358 900 zł, z czego 1 223 000 zł to dofinansowanie i 135 900 zł wkład własny.

W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE BĘDĄ TAKIE DZIAŁANIA, JAK:

 • inicjowanie i wzmacnianie współpracy środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym;
 • przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
 • analiza wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej;
 • analiza potrzeb rynku w kontekście wyboru tematów badawczych;
 • prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych;
 • analiza możliwości uzyskania ochrony patentów;
 • prowadzenie prac przedwdrożeniowych;
 • wsparcie ze strony brokerów innowacji;

Podczas realizacji projektu naukowcy zainteresowani komercjalizacją swoich osiągnięć naukowo-badawczych mogą starać się o sfinansowanie prac B+R. Głównym elementem projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, przy czym koszt jednej pracy nie przekroczy 100 tys. zł.

W ramach projektu UG zostanie rozstrzygnięty Konkurs na Granty skierowany do autorów prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i gotowości wdrożeniowej.

KIEROWNIKIEM PROJEKTU PO STRONIE UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO JEST:
Katarzyna Gronowska – Dyrektor Centrum Transferu Technologii UG

TELEFON:
+ 48 725 994 411

E-MAIL:
katarzyna.gronowska@ug.edu.pl

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Zamówienia publiczne

Temat:  Wykonanie pilotażowych eksperymentów na zwierzętach

Zamawiający:

Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii
tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

 Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie pilotażowych eksperymentów na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

 •  Podanie zwierzętom immunosupresantu 24 godziny przed zainicjowaniem infekcji.
 • Wytworzenie rany ciętej przez odcięcie fragmentu skóry w znieczuleniu ogólnym.
 • Inokulacja rany zawiesiną komórek bakteryjnych i jej zabezpieczenie opatrunkiem. Wybudzenie zwierząt.
 • Po 24 godzinach od inokulacji:
  1. Kontrola infekcji (wykonanie zdjęć, pobranie wymazów).
  2. Podanie na rany po raz pierwszy preparatów eksperymentalnych i komercyjnych.
  3. Zaklejenie rany opatrunkiem Tegaderm i zabezpieczenie bandażem samoprzylepnym.
 • W ciągu kolejnych 6 dni, podanie co 24 godziny preparatów oraz inspekcja infekcji i procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy). Za każdym razem zmiana opatrunku.
 • Po 8 dniach: inspekcja procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy), eutanazja zwierząt i pobranie próbek tkanek na badania histopatologiczne i inne (przygotowanie bloczków parafinowych, pobranie tkanek do homogenizacji i posiewów, zabezpieczenie próbek na RT-qPCR).

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Tryb udzielenia zamówienia:

 Zakup zostanie dokonany w oparciu o art. 11 ust 5 ptk 1 ustawy Pzp. „Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne tj. 215 000,00 EURO (tj. 957 524,00):

„których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju”.

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 12-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

tel. 58 523 33 75 email:pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl

Zamawiający:

Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii
tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

Temat: Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie srebra na zwierzętach

Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie srebra na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy (80 sztuk) szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

 •  Podanie zwierzętom immunosupresantu 24 godziny przed zainicjowaniem infekcji.
 • Wytworzenie rany ciętej przez odcięcie fragmentu skóry w znieczuleniu ogólnym.
 • Inokulacja rany zawiesiną komórek bakteryjnych i jej zabezpieczenie opatrunkiem. Wybudzenie zwierząt.
 • Po 24 godzinach od inokulacji:
  1. Kontrola infekcji (wykonanie zdjęć, pobranie wymazów).
  2. Podanie na rany po raz pierwszy preparatów eksperymentalnych i komercyjnych.
  3. Zaklejenie rany opatrunkiem Tegaderm i zabezpieczenie bandażem samoprzylepnym.
 • W ciągu kolejnych 6 dni, podanie co 24 godziny preparatów oraz inspekcja infekcji i procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy). Za każdym razem zmiana opatrunku.
 • Po 8 dniach: inspekcja procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy), eutanazja zwierząt i pobranie próbek tkanek na badania histopatologiczne i inne (przygotowanie bloczków parafinowych, pobranie tkanek do homogenizacji i posiewów, zabezpieczenie próbek na RT-qPCR).

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 30-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

tel. 58 523 33 75,email: pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl

Zamawiający:

Uniwersytet Gdański
Centrum Transferu Technologii
tel. 58 523 33 75 biuro@ctt.ug.edu.pl

Temat: Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie ekstraktu z rosiczki na zwierzętach

Zakres usługi:

 1. Przygotowanie wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.
 2. Wykonanie eksperymentu właściwego uwzględniającego użycie ekstraktu z rosiczki na zwierzętach (przy udziale członków zespołu badawczego z Uniwersytetu Gdańskiego).

Cel badań:

Ustalenie skuteczności usuwania infekcji rany wywołanej bakteriami z gatunku Pseudomonas aeruginosa lub Staphylococcus aureus (szczepy dzikie, nie modyfikowane genetycznie, BSL2). Myszy zostaną dostarczone na adres podany przez wykonawcę usługi.

Model badawczy:

Rana cięta skóry (sham surgery) u myszy (80 sztuk) szczepu BALB/c (samiczki) zainfekowana patogenem bakteryjnym.

Ogólny opis badań:

 •  Podanie zwierzętom immunosupresantu 24 godziny przed zainicjowaniem infekcji.
 • Wytworzenie rany ciętej przez odcięcie fragmentu skóry w znieczuleniu ogólnym.
 • Inokulacja rany zawiesiną komórek bakteryjnych i jej zabezpieczenie opatrunkiem. Wybudzenie zwierząt.
 • Po 24 godzinach od inokulacji:
  1. Kontrola infekcji (wykonanie zdjęć, pobranie wymazów).
  2. Podanie na rany po raz pierwszy preparatów eksperymentalnych i komercyjnych.
  3. Zaklejenie rany opatrunkiem Tegaderm i zabezpieczenie bandażem samoprzylepnym.
 • W ciągu kolejnych 6 dni, podanie co 24 godziny preparatów oraz inspekcja infekcji i procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy). Za każdym razem zmiana opatrunku.
 • Po 8 dniach: inspekcja procesu gojenia rany (zdjęcia, wymazy), eutanazja zwierząt i pobranie próbek tkanek na badania histopatologiczne i inne (przygotowanie bloczków parafinowych, pobranie tkanek do homogenizacji i posiewów, zabezpieczenie próbek na RT-qPCR).

Niezbędne doświadczenie i wyposażenie laboratorium:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu eksperymentów z wykorzystaniem mysiego modelu infekcji bakteryjnej rany.
 2. Zwierzętarnia umożliwiająca pracę z patogenami klasy 2 bezpieczeństwa biologicznego.
 3. Komora z laminarnym przepływem powietrza, cieplarki i wytrząsarki utrzymujące temperaturę 37 stopni Celsjusza, chłodnia do przechowywania podłoży, wirówka (2800 rcf).
 4. Możliwość przeprowadzenia doświadczenia na 8 grupach zwierząt (n=10; 80 zwierząt).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w Formie pisemnej na własnym formularzu.

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w formie:
− Elektronicznej (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@ctt.ug.edu.pl / adres
pracownika komórki merytorycznej
do dnia 30-04-2022 do godz. 15:00

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

tel. 58 523 33 75; email:pawel.klepadlo-godlewski@ug.edu.pl