Projekty zrealizowane

Starbios 2

W 2016 roku Uniwersytet Gdański wraz z 11 partnerami z Europy, USA i Brazylii otrzymał dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020 na projekt STARBIOS 2 Structural Transformation to Attain  Responsible BIOSciences. W ramach struktur Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie bierze udział Międzyuczelniany Biotechnologii UG i GUMed oraz Centrum Transferu Technologii UG.

Ideą projektu jest opracowanie i wdrożenie w wybranych instytucjach naukowych prowadzących badania w dziedzinie szeroko rozumianych nauk biologicznych, chemicznych i biotechnologicznych indywidualnych planów działania, umożliwiających zmiany strukturalne w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji.

Intterreg Baltic Sea Region

Od 2016 roku Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie ALLIANCE finansowanym z programu INTERREG BSR. Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się i zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią. Projekt ALLIANCE połączył kompetencje instytucji z 10 krajów europejskich: Niemiec, Szwecji, Finlandii, Estonii, Danii, Litwy, Łotwy, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Projekt polega na współpracy instytucji badawczych, laboratoriów, parków technologicznych i firm, która zapewni szeroki dostęp do wiedzy, infrastruktury i usług niezbędnych do rozwoju innowacyjnych produktów na bazie zasobów morskich Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego w projekt zaangażowany jest Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii.

Inkubator Innowacyjności

Od 2017 roku zespół CTT UG realizuje projekt Inkubator Innowacyjności+ (Międzyresortowy projekt Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działania pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 4.4)

Budżet programu MNiSW wyniósł łącznie 50 mln zł, a 3 750 000 zł z tej puli trafiło do konsorcjum trójmiejskich uczelni: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz spółki celowej PG Excento Sp. z o.o.

Środki, z projektu będą przeznaczone zostały głównie na prace przedwdrożeniowe w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych. W ramach tych prac zostaną wykonane m.in. dodatkowe testy laboratoryjne, które mają przybliżyć wyniki badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych do komercjalizacji oraz analizy i raporty. W szczególności zmonitorowany zostanie potencjał rynkowy wynalazków oraz przeanalizowana zostanie ich gotowość wdrożeniowa. Przeprowadzone zostaną także wyceny praw własności przemysłowej niezbędne do opracowania projektów komercjalizacji.