Potencjał badawczy

Uniwersytet Gdański to największa uczelnia w regionie pomorskim. W wielu dziedzinach nauki – takich jak biologia, biotechnologia, chemia, oceanografia czy fizyka kwantowa – plasuje się w ścisłej czołówce krajowej. Pozostaje również liderem w obszarze badań związanych z morzem. Najlepszym potwierdzeniem niezwykle aktywnej działalności naukowej UG jest udział w niemal 515 europejskich i globalnych projektach na przestrzeni 21 lat (od 2002 do 2023 roku). Aktualnie uczelnia realizuje 105 projektów międzynarodowych o łącznym budżecie rzędu 209 mln zł i 315 projektów krajowych, których łączny budżet sięga 285 mln zł

Projekty badawcze UG obejmują szerokie spektrum dyscyplin naukowych – od nauk społecznych i humanistycznych, poprzez ekonomiczne, aż po nauki przyrodnicze i ścisłe. Wiele spośród realizowanych badań nastawionych jest na poszukiwanie innowacji.

To właśnie innowacyjność i ukierunkowanie na transfer wiedzy do gospodarki – w połączeniu z wysoką jakością kształcenia – przyczyniły się do umieszczenia Uniwersytetu w międzynarodowych rankingach: QS World University Ranking, ranking szanghajski, czy Times Higher Education (THE) World University Ranking (wśród 400 najlepszych młodych uczelni z całego świata).

Światowej klasy
specjaliści

Badania prowadzone przez kadrę naukowo-badawczą Uniwersytetu Gdańskiego w znacznym stopniu kształtują wizerunek uczelni w środowisku międzynarodowym. Na 11 wydziałach UG pracuje obecnie 1810 pracowników naukowych, reprezentujących 21 dyscyplin. W opublikowanym przez Uniwersytet Stanforda w roku 2021 zestawieniu 2% najlepszych naukowców na świecie znalazło się aż 15 badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego!

Szczególnie głośno dyskutowane są osiągnięcia uczonych specjalizujących się w badaniach biomolekularnych i biomedycznych, którzy pracują nad nowymi metodami terapeutycznymi oraz innowacyjnymi technologiami diagnostycznymi. Równie spektakularne sukcesy odnoszą fizycy kwantowi – warto przypomnieć, że to właśnie nasz Instytut dał początek Gdańskiej Szkole Informatyki Kwantowej, a dziś liczba cytowań artykułów opublikowanych przez badaczy w prestiżowych pismach naukowych przekracza 1500. Prof. dr hab. Marek Żukowski z Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych  Uniwersytetu Gdańskiego należy do zespołu badawczego prof. Antonego Zeilingera, laureata Nagrody Nobla z fizyki w 2022 roku (który notabene jest również doktorem honoris causa UG). Nie sposób przecenić ponadto dorobku badaczy z Instytutu Oceanografii i Instytutu Geografii, współpracującego z ośrodkami naukowymi z niemal wszystkich krajów świata.

Potrzebujesz konkretnego rozwiązania
lub technologii?

Nowoczesna
infrastruktura

Współpraca z biznesem i wdrożenia UG. Uniwersytet Gdański kładzie szczególny nacisk na użyteczność wyników badań i budowanie relacji między środowiskiem naukowym a środowiskiem przedsiębiorców, jako odbiorców żywo zainteresowanych wdrażaniem innowacji. Systematyczny monitoring wyników prac badawczych, nastawienie na ich patentowanie i komercjalizację, a także duża aktywność w opracowywaniu analiz i ekspertyz sprawia, że nasza uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla nowoczesnych firm. Działania zespołów badaczy i liczne wdrożenia technologii sprawiły, że uczelnia w naturalny sposób stała się również inkubatorem przedsiębiorczości dla podmiotów rozwijających działalność w obszarze biotechnologii, biologii oraz chemii.

Współpraca UG z innymi ośrodkami. Uniwersytet Gdański (obok czterech innych uczelni z Polski) zwyciężył w konkursie ogłoszonym przez Komisję Europejską i został włączony do sieci European Universities. Należy również do konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU) – wspólnie z ośrodkami z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Chorwacji, Malty, Włoch, Portugalii oraz Norwegii. Równolegle z realizacją projektów międzynarodowych, umacniamy relacje z ośrodkami z naszego regionu – łączymy siły, działając w Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita wspólnie z Politechniką Gdańską i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

 

„Europejskie i międzynarodowe granty UG. Innowacyjny charakter prac zespołów badawczych sprawił, że Uniwersytet Gdański pozyskał dofinansowanie z Programów Ramowych, Programu Horyzont 2020 oraz Programu Horyzont Europa dla aż 96 projektów. Najwięcej środków otrzymały trzy projekty: „Transformacja strukturalna na rzecz odpowiedzialnych badań w zakresie nauk biologicznych” (STARBIOS 2), „Metagenomika jako źródło innowacji” (Virus-X) oraz prestiżowy grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC Starting Grant) „Badanie mechanizmu naprawy DNA w ludzkich mitochondriach”. Badacze z naszej uczelni uzyskali granty również z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Europejskiej Współpracy Terytorialnej, BONUS, POLONEZ, BEETHOVEN CLASSIC, Erasmus+, czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Udział UG w centrach doskonałości. Uczelnia uzyskała dofinansowanie w wysokości 76 mln zł z Programu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – Międzynarodowe Agendy Badawcze. Środki te przeznaczone są na uruchomienie Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi (International Centre for Cancer Vaccine Science) pod kierunkiem prof. Teda Huppa i prof. Robina Fahraeusa, a także Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT) pod przewodnictwem prof. Marka Żukowskiego. Ponadto Uniwersytet Gdański realizował projekty w ramach europejskich centrów i sieci doskonałości – badaniami objęte zostały ekosystemy morskie, bioróżnorodność, błękitna biotechnologia, ale także biomedycyna i zrównoważony rozwój miast. Kolejne instytuty, katedry i zakłady zdobywają status centrum doskonałości, który jest europejskim certyfikatem jakości.


Zaplecze technologiczne UG. Dla transferu technologii z nauki do gospodarki znaczenie ma zarówno wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-badawcza, jak i dostęp do nowoczesnej infrastruktury. Uniwersytet Gdański zrealizował w tym zakresie ogromne inwestycje – za blisko 240 mln zł wybudowane zostały nowe gmachy Wydziałów Chemii i Biologii, a za 60,5 mln zł powstał nowy gmach Instytutu Biotechnologii – jeden z najnowocześniejszych obiektów naukowo-dydaktycznych w Polsce. W ramach prac utworzyliśmy i wyposażyliśmy nowoczesne laboratoria naukowo-badawcze chemiczne i biologiczne, laboratorium pomiarów fizykochemicznych oraz halę technologiczną na potrzeby badań i zajęć dydaktycznych z zakresu inżynierii chemicznej i środowiskowej. Uczelnia zyskała również zaplecze do badań bioinformatycznych, analiz biomolekularnych, zespół fitotronów, laboratorium o podwyższonych wymaganiach czystości i szczelności, laboratorium izotopowe oraz pracownie do badań rozwojowych.”

Wydział
Biologii

Wydział o przeszło 50-letniej historii. Obecnie jeden z liderów innowacji UG.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział
Chemii

Jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich z dziedziny chemii.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział
Ekonomiczny

Umiędzynarodowienie i współpraca z biznesem - to jego główne wyróżniki.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział
Filologiczny

Największy w Polsce Północnej ośrodek naukowy w dziedzinie filologii i kulturoznawstwa.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział
Historyczny

Kształci w obszarze historii, archeologii i antropologii oraz historii sztuki.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział Matematyki,
Fizyki i Informatyki

Ośrodek naukowy o ogromnych zasługach dla rozwoju m.in. fizyki kwantowej.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział Oceanografii
i Geografii

Wiodący ośrodek naukowy w zakresie badań środowiska morskiego i oceanicznego.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział Prawa
i Administracji

Prowadzi badania we wszystkich dziedzinach prawa, m.in. LegalTech.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział Nauk
Społecznych

Prowadzi badania naukowe m.in. z zakresu komunikacji społecznej i mediów.
STRONA WYDZIAŁU

Wydział
Zarządzania

Wydział rozwija współpracę międzynarodową - przede wszystkim z ośrodkami z UE.
STRONA WYDZIAŁU

Międzyuczelniany
Wydział Biotechnologii

Unikatowy, interdyscyplinarny, kierunek tworzony wspólnie przez UG i GUMed.
STRONA WYDZIAŁU