AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Certifikat Polskiego Centrum Akredytacji dla Laboratorium Badawczo – Wdrożeniowe Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png

Z przyjemnością informujemy, że w dn. 20 października 2020 r. Laboratorium Badawczo – Wdrożeniowe Katedry Biotechnologii Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed  uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

  https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Przechwytywanie1.jpg

Akredytacja: AB 1760

Data ważności certyfikatu: 19-10-2024

Akredytacja od: 20-10-2020

Przygotowania do uzyskania certyfikatu  trwały od 2016 r. i rozpoczęły się od przyznania przez Urząd Patentowy RP dla Zespołu Badawczego Pani prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej patentu nr PL223540. Opatentowana metoda umożliwia wykrywanie obecności bakterii pektynolitycznych w materiale siewnym i sadzeniakowym, dzięki czemu materiał ten może otrzymać odpowiednie certyfikaty/paszporty potwierdzające poziom zdrowotności. Ziemniak jest jedną z głównych roślin uprawnych, a jego produkcja, przetwórstwo i eksport stanowią bardzo ważny segment gospodarki rolnej. Uprawy mogą być narażone na takie choroby jak między innymi „czarna nóżka” czy „mokra zgnilizna”. Bakterie pektynolityczne powodujące ww. choroby przyczyniają się w znacznej mierze do obniżenia plonów ziemniaków i wysokich strat ekonomicznych. Sposób może być zastosowany do przeprowadzenia badań przesiewowych sadzeniaków ziemniaka pod kątem obecności patogenów, co ma duże znaczenie w ochronie upraw jeszcze przed pojawieniem się choroby w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Kolejnym etapem prac było przystosowanie wykonywania metody w oparciu o certyfikat ISO 17025. Certyfikat potwierdzający wdrożenie przez Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe  systemu zarządzania jakością ISO wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Ap1:2007 uzyskano w 2018 r.  dzięki środkom pozyskanym przez MWB UG i GUMed w ramach projektu MOBI4Health pt. Center of Molecular Biotechnology for Health Life – Biotech solutions bringing health to living organisms and environment supported by mass spec-focused research platform, finansowanego w ramach 7 Programu Ramowego UE (FP7-REGPOT-2012-2013-1) oraz projektu STARBIOS2 (EU HORIZON 2020 „Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences”).

Ostatni etap prac rozpoczął się w lipcu 2019 r. od uzyskania dofinansowania z programu Inkubator Innowacyjności 2.0, kiedy to Komitet Inwestycyjny programu zatwierdził w dn. 02 lipca 2019 r. finansowanie prac przedwdrożeniowych związanych z uzyskaniem certyfikatu PCA.

Prace obejmowały w pierwszej kolejności walidację metody poprzez sprawdzenie takich parametrów jak dokładność  wyników, powtarzalność, specyficzność, liniowość, zakres, granica wykrywalności, precyzyjność, odtwarzalność i elastyczność, następnie zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz  trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez auditorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Laboratorium akredytacji odpowiedzialni byli: prof. dr hab. Ewa Łojkowska, dr Wojciech Śledź (kierownik ds. technicznych), dr Natalia Kaczyńska (kierownik ds. jakości), dr Agata Motyka -Pomagruk (zastępca kierownika ds. jakości) oraz mgr Weronika Babińska.

Bezpośrednimi odbiorcami opracowanej metody są przede wszystkim firmy zajmujące się produkcją ziemniaków sadzeniaków, które poszukują szybkiej i efektywnej metody badania przesiewowego w kierunku obecności bakterii powodujących wyżej wymienione choroby tj. „czarna nóżka” i „mokra zgnilizna”.

Akredytacja PCA jest obiektywnym dowodem na to, że podmiot prowadzący działalność działa zgodnie z najlepszą praktyką. To również instrument, który ogranicza liczbę wadliwych usług oraz obniża koszty kontroli i produkcji. Jest to także niezbędne narzędzie w procesie podejmowania decyzji oraz zarzadzania ryzykiem. Zainteresowani odbiorcy będą mogli zaoszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług. Uzyskanie certyfikatu wiąże się tym samym z większą liczbą zleceń a co za tym idzie zwiększeniem przychodów i szansą na stanie się konkurencją dla zagranicznych laboratoriów wykonujących podobne badania.

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji PCA i cały proces akredytacji sfinansowano w ramach programu: Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego przez UG w Konsorcjum z Politechniką Gdańską, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym oraz Excento Sp. z o.o.  w ramach projektu pozakonkursowego:

„Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA:

https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/laboratoria-badawcze/AB%201760,podmiot.html