Oferta komercjalizacji technologii pn. Materiały fotokatalityczne, służące do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów2021-08-27T09:29:13+00:00

Materiały fotokatalityczne, służące do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów

Zapraszamy do składania ofert nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii pn. „Materiały fotokataliczne, służące do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów”.

Rozpowszechnienie technologii zostało opracowane w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ustanowionego na podstawie Komunikatu, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Oferty nabycia licencji na technologię/nabycia praw do technologii (zgodnie z Formularzem ofertowym) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Oferta komercjalizacji technologii pn. Materiały fotokataliczne, służące do oczyszczania powietrza ze szkodliwych lotnych związków organicznych, związków nieorganicznych i mikroorganizmów

Formularz ofertowy

Teaser technologiczny P.433102