AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Sukces Uniwersytetu Gdańskiego w programie Inkubator Innowacyjności 4.0

Sukces Uniwersytetu Gdańskiego w programie Inkubator Innowacyjności 4.0

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/b┼ée╠Ękitne-poziom-bez-t┼éa.png

Konsorcjum złożone z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (Lider), Uniwersytetu Gdańskiego oraz spółki celowej GUM-ed tj. Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. otrzymało dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu Inkubator Innowacyjności 4.0 w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego będzie dr Karol Śledzik – Dyrektor Centrum Transferu Technologii.  

Doceniono dotychczasowe doświadczenie CTT UG w procesie komercjalizacji, dzięki czemu złożony wniosek jest jednym z 24, które uzyskały najwyższą ocenę. Jest to już trzecia edycja programu, w której uczestniczy CTT UG.  

Należy podkreślić, iż w tegorocznej edycji programu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0” wpłynęło aż 38 wniosków o dofinansowanie. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie otrzyma 32 wnioskodawców prowadzących aktywną działalność wprocesie komercjalizacji wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych oraz inicjujących współpracę środowiska naukowego z otoczeniem gospodarczym. 

Celem programu Inkubator Innowacyjności 4.0 jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie transferu, wdrożenia i komercjalizacji poprzez podnoszenie gotowości technologicznej (wg. skali TRL) rozwiązań wytypowanych do realizacji w ramach prac przedwdrożeniowych. Realizacja programu powinna przyczynić się również do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. 

 

Zespół CTT UG przez cały okres realizacji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 będzie prowadził działania w celu identyfikacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych wytworzonych na UG. Brokerzy Innowacji będą organizowali indywidualne spotkania z naukowcami, kierownikami projektów, twórcami zgłoszeń patentowych i patentów oraz pracownikami mającymi dorobek publikacyjny. W trakcie spotkań rozpoznawane będą kompetencje badawcze zespołów naukowych oraz pozostające w ich dyspozycji zasoby laboratoryjne. 

Zidentyfikowane wyniki będą na bieżąco analizowane przez Zespół CTT UG pod kątem gotowości technologicznej, możliwości ochrony własności intelektualnej, praw własności do wyników oraz potencjału komercyjnego. Po wyłonieniu najbardziej rokujących wyników, przygotowane zostaną projekty komercjalizacji, obejmujące strategie komercjalizacji oraz zakres koniecznych do wykonania prac wraz zharmonogramem i kosztorysem. Następnie projekty będą przedstawiane do decyzji Dyrektora CTT UG i poddawane ocenie przez powołany do tego celu Komitet Inwestycyjny. 

Zatwierdzone przez Komitet Inwestycyjny projekty będą realizowane przez Zespół CTT UG. W zależności od specyfiki projektów prace przedwdrożeniowe będą wykonywane samodzielnie przez zespół lub zlecane podmiotom zewnętrznym. Przewidziane działania wspierające projekty przedwdrożeniowe to przede wszystkim: 

  • sfinansowanie dostępu do specjalistycznej bazy danych Global Data w obszarze „medical” oraz „pharma”, dzięki czemu zostanie wsparty proces przygotowywania specjalistycznych analiz potencjału rynkowego, wycen, analiz zdolności patentowej; 
  • realizacja zgłoszeń patentowych we współpracy z Rzecznikiem Patentowym;  
  • opracowywanie ofert technologicznych pozycjonowanych na stronie www CTTUG; 
  • finansowanie delegacji i spotkań z przedstawicielami otoczenia gospodarczego, prezentacji na targach branżowych; 
  • zakup materiałów, surowców, odczynników, budowa prototypów, finansowanie procesów certyfikacyjnych oraz badań podnoszących TRL danych rozwiązań. 

Wnioskowana wartość projektu dla konsorcjum to ponad 2.1 mln zł, w tym dla UG blisko 950 tys. zł. 

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/08/unnamed.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/logo_01-200×107-1-1-1.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/logoRP-200×67-1-1-1-1-1-1-1.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/logo_02-200×66-1-1-1-1-1-1-1.jpg