AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Dwa nowe patenty dla wynalazków z Wydziału Chemii UG!


Dwa nowe patenty dla wynalazków z Wydziału Chemii UG!

Europejski Urząd Patentowy w pierwszej połowie roku 2020 przyznał patent dla wynalazku pt: „Chemical compounds applicable as diagnostic markers of inflammation and tumors, the method of their preparation, diagnostic kit and method of diagnosing inflammatory processes and epithelial tumors„. Twórcami wynalazku są prof. dr hab. Adam Lesner oraz dr Natalia Gruba z Zespołu Analityki i Nanodiagnostyki Biochemicznej z Katedry Technologii Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego.

Przedmiotem wynalazku jest nowy związek chemiczny wraz ze sposobem jego otrzymywania. Ma on zastosowanie przede wszystkim w diagnostyce stanów zapalnych oraz we wczesnym diagnozowaniu nowotworów nabłonkowych, przy czym związki te używane są jako markery diagnostyczne, do wykrywania procesu patofizjologicznego w materiale biologicznym ssaków, zwłaszcza w krwi i moczu człowieka. Ponadto patent obejmuje również zestaw do  diagnozy zawierający co najmniej dwa nowe związki – odczynnik do wykrywania zmian immunologicznych oraz odczynnik do ujawniania dodatkowych procesów zapalnych.

Uzyskanie patentu nie byłoby możliwe gdyby nie wsparcie prac przedwdrożeniowych pn Detekcja nowotworu nabłonka układu moczowego poprzez analizę aktywności proteolitycznej moczu dofinansowaniem z projektu Inkubator Innowacyjności +. Dzięki uzyskanym środkom w 2017 r.  uczelnia podpisała m.in. umowę ze Spółką Szpitale Pomorskie, dotyczącą. zebrania i przekazania 700 próbek moczu pobranego od pacjentów Oddziału Urologicznego Szpitala św. Wincentego a Paulo, u których zdiagnozowano nowotwór pęcherza moczowego. Prace laboratoryjne wykonane przez twórców wynalazku zostały wsparte również przygotowaniem profesjonalnego raportu statystycznego  z badania, który zrealizowało Studio Badań i Analiz Biostatystycznych BIO-STAT Dariusz Świetlik.

Warto podkreślić, że wynalazek na który przyznano patent uhonorowany został prestiżowym wyróżnieniem podczas kongresu Impact’2019 w Krakowie, gdzie odbyła się gala finałowa VI edycji konkursu „Eureka!DGP”.

Naukowcy z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w tym roku otrzymali również patent z UPRP (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) na wynalazek pt: „Sposób otrzymywania pochodnej uracylu (5-selenocyjanianouracylu)”. Twórcami tego wynalazku są: prof. dr hab. Janusz Rak, dr Marta Sosnowska, dr Samanta Romanowska i dr Lidia Chomicz-Mańka z Zespołu Sensybilizatorów Biologicznych z katedry Chemii Fizycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Pochodnia uracylu, będąca przedmiotem wynalazku jest sensybilizatorem (w medycynie – substancją uczulającą) procesu uszkadzania DNA przez promieniowanie jonizujące (PJ). Wytworzone przez PJ elektrony solwatowane (wolne elektrony będące w roztworze w formie solwatu) można wykorzystać do tworzenia reaktywnych rodników. Te zaś mogą prowadzić do uszkodzenia materiału genetycznego, a w konsekwencji do śmierci komórki nowotworowej. Obecnie żadne uczulacze o podobnych właściwościach nie są wykorzystywane w radioterapii. Ponadto ze względu na hipoksję komórek nowotworowych efektywność uśmiercania zdrowych przez PJ jest zasadniczo obniżona (około 3-krotnie względem komórek o fizjologicznym poziomie natlenienia). Proponowane rozwiązanie może stanowić metodę zwiększającą skuteczność radioterapii nowotworów litych (każda komórka nowotworowa ulega intensywnym podziałom, do których wykorzystuje ten sam mechanizm biochemiczny służący powielaniu własnego materiału genetycznego). Technologia ta może znaleźć zastosowanie w radioterapii nowotworów.

Wszystkim Naukowcom

serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów

Zespół CTT Uniwersytetu Gdańskiego

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego

Bażyńskiego 1A (pok. 322), 80-309 Gdańsk

email: biuro@ctt.ug.edu.pl

www.ctt.ug.edu.pl  www.ug.edu.pl