Zapraszamy do składania ofert na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii pn. “Kwantowy generator liczb losowych/ Quantum random numbers generator”

Rozpowszechnienie technologii zostało opracowane w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ustanowionego na podstawie Komunikatu, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wypełniony Formularz ofertowy na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Zaproszenie do składania ofert na nabycie licencji /nabycie praw do technologii 085

Formularz ofertowy 085

Oferta 085