Rodo – Przygody z generatorami liczb losowych

Rejestracja na wykład on-line „Przygody z generatorami liczb losowych”, dr hab. Marcin Pawłowski, prof. UG, 20.10.2023 r., w godz. 14:00 ÷ 15:00.

Wymagane

Proszę o podanie adresu e-mail, na który zostanie przesłany link z zaproszeniem na wykład on-line ,,Przygody generatorami liczb losowych”.

wykład on-line odbędzie się na platformie MS TEAMS

KLAUZULA ZGODY

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie adresu e-mail przez Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Bażyńskiego 8, w celu rejestracji na wykład on-line. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe  adres e-mail.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji i uczestnictwa w wykładzie on-line.
5. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.  6 ust. 1 lit. a RODO – przetwarzanie na podstawie zgody.
6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na webinarium.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 4.
8. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w jakim są one przetwarzane lub do czasu wycofania zgody.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
10. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

10.1. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
10.2. prawo dostępu do treści swoich danych,
10.3. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
10.4. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
10.5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.