Proces transferu technologii w UG2019-01-25T07:51:43+00:00

Proces transferu technologii w Uniwersytecie Gdańskim

sierpień 2017

1. Identyfikacja prac badawczych

Monitoring prac badawczych i wyników badań o potencjale komercyjnym przez CTT UG lub zgłoszenie się naukowców do CTT UG w celu uzyskania informacji dotyczących komercjalizacji rozwiązań wypracowanych w UG.

2. Formularz zgłoszenia do CTT

W celu rozpoczęcia działań  związanych z komercjalizacją niezbędne jest zgłoszenie formularza do CTT.

Uwaga: Przed zgłoszeniem do CTT nie ujawniamy publicznie istoty rozwiązania.

3. Ocena i selekcja

Wstępny plan komercjalizacji. Analiza możliwości zabezpieczenia własności intelektualnej poprzez zawarcie odpowiednich umów.

4. Decyzja o komercjalizacji i zabezpieczenie praw

Zgłoszenie patentowe. Opis „know-how”. Plan komercjalizacji.

5. Przygotowanie oferty technologicznej

Przygotowanie teasera technologicznego konkretnego rozwiązania. Ocena wstępnego zainteresowania wynalazkiem.

6. Poszukiwanie partnerów biznesowych

Dostosowanie oferty do potrzeb poszczególnych odbiorców. Aktywne działania marketingowe – udział w targach, kontakt z inwestorami itp.

7. Wycena

Wycena rozwiązania jest nieodzownym elementem procesu komercjalizacji. Proces wyceny jest wymagany w momencie kiedy klient chce dokonać jednorazowego zakupu praw lub skorzystać z licencji.

8. Negocjacje UG z potencjalnym odbiorcą rozwiązania

Negocjacje prowadzą pracownicy CTT UG we współpracy z Twórcami wynalazku.

9. Licencja / Sprzedaż praw LUB Spółka Spin-off

W zależności od ustalonych działań – następuje sprzedaż praw, udzielenie licencji lub też utworzenie spółki spin off. Spin off jest spółką powiązaną kapitałowo ze spółką celową UG Univentum Labs Sp. z o.o.

10. Generowanie korzyści z komercjalizacji

Etap ten sprowadza się do monitoringu prac, monitoringu terminowości fakturowania zadań, kompletowania dokumentacji oraz uzyskania  przychodów.

Najczęściej zadawane pytania

Mam pomysł. Co teraz?2017-11-10T07:53:01+00:00
Należy zgłosić się z pomysłem do CTT UG w celu konsultacji i przygotowania wstępnego planu komercjalizacji wyników badań lub możliwości uzyskania dofinansowania na innowacyjne badania lub współpracę z firmą. Wszelkie formy kontaktu z CTT UG są respektowane – zarówno konsultacja telefoniczna, mailowa czy spotkanie. Po wstępnej konsultacji przygotowywany jest plan działań i rozpoczynamy współpracę pomiędzy CTT UG i twórcą rozwiązania czy pomysłu.
Gdzie znajdę formularz zgłoszenia?2017-11-10T07:53:32+00:00
Formularz zgłoszenia do CTT znajduje się w sekcji Regulaminy i Dokumenty.
Czy pomagacie w przygotowaniu oferty technologicznej?2017-10-31T10:57:51+00:00

Tak. We współpracy z twórcami pomysłu/technologii/wynalazku/rozwiązania itp. powstaje tzw. teaser technologiczny, który jest dostępny w bazie technologii UG. We wstępnej ofercie technologicznej ważne jest, aby zadbać o to, by pokazać przewagi konkurencyjne, innowacyjność i jednocześnie nie ujawnić istoty wynalazku.

Działania na tym etapie mają z jednej strony ocenić wstępne zainteresowanie potencjalnym produktem, a z drugiej strony poprzez informację od potencjalnych nabywców, umieścić ten produkt na rynku.

Czy muszę komercjalizować?2017-10-31T10:58:04+00:00

Do Centrum Transferu Technologii UG, jako jednostki UG, która zarządza procesem komercjalizacji bezpośredniej,  należy zgłaszać wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, które stanowią podstawę do podjęcia działań związanych z komercjalizacją tychże wyników badań oraz transferem technologii z nauki do biznesu. Aktualnie, zgodnie z ustawą, uczelnia ma obowiązek komercjalizacji zgłoszonych przez naukowców wyników badań czy know-how. Naukowcy, w ciągu 14 dni od zgłoszenia wyników badań do CTT UG, mają możliwość poinformowania UG o chęci nabycia pełni praw do wyników badań (oświadczenie), w przeciwnym wypadku uczelnia automatycznie zachowuje prawa do wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Po otrzymaniu wspomnianego oświadczenia (w formie pisemnej), uczelnia ma trzy miesiące na podjęcie decyzji, czy chce aktywnie uczestniczyć w komercjalizacji dobra intelektualnego wytworzonego przez pracownika. W przypadku odwrotnej decyzji – uczelnia jest zobowiązana do przedstawienia oferty w postaci umowy odstąpienia wyników pracy naukowej i związanego z nią know-how na rzecz naukowca na zasadach określonych ustawą.

CTT UG podchodzi indywidualnie do każdej sprawy, dlatego też istnieje możliwość umówienia się na odrębnych warunkach, na co również pozwala Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 86h).

Kto dokonuje oceny pomysłu?2017-10-31T11:40:21+00:00

Zespół Centrum Transferu Technologii UG stale monitoruje realizowane prace badawcze czy badawczo-rozwojowe w Uniwersytecie Gdańskim. Takie działanie umożliwia wstępną selekcje prowadzonych prac badawczych i realizowanych tematów, celem wyboru tych, które wydają się rokujące z punktu widzenia procesu komercjalizacji. Z drugiej strony – naukowcy sami dokonują wstępnej oceny potencjału swojej pracy.

Na tym etapie:

– jasno określamy status posiadanej własności intelektualnej oraz jeśli jest taka konieczność wskazujemy możliwość ochrony prawnej;

– staramy się określić nowość i nieoczywistość, konsultując status z rzecznikiem patentowym UG;

– oceniamy poziom gotowości technologicznej (ang. TRL – Technology Readiness Level);

– staramy się określić potencjał rynkowy, potencjalnych klientów, segmenty rynku czy bariery wejścia na rynek;

– ustalamy ścieżkę komercjalizacji.

Kto dokonuje wyceny pomysłu?2017-10-31T11:40:37+00:00

Wycena rozwiązania jest nieodzownym elementem procesu komercjalizacji. Proces wyceny jest wymagany w momencie kiedy klient chce dokonać jednorazowego zakupu praw do własności przemysłowej czy rozwiązania powstałego w uczelni, rzadziej w przypadku przygotowywania procesu licencyjnego lub w przypadku przeniesienia aportem praw własności do podmiotu typu spółka celowa, bądź spółka odpryskowa jako wkład udziałowy.

Co to jest spółka Spin-off?2017-10-31T11:40:50+00:00

Jest to podmiot, który powstał w skutek wydzielenia/oddzielenia się od jednostki macierzystej (np. uczelni), w celu dokonania komercjalizacji i transferu technologii.

W Uniwersytecie Gdańskim spółki typu spin off powstają przy współpracy ze spółką celową uczelni – TechTransBalt sp. z o.o. (TTB), która nabywa część udziałów w nowo powstającym przedsiębiorstwie. Więcej informacji: Jak założyć spółkę spin off?

Jak możecie mi pomóc?2017-10-31T11:41:30+00:00

Centrum Transferu Technologii UG jest organizacją łączącą naukę z gospodarką, dlatego proponuje działalność usługową, informacyjną, doradczą, szkoleniową i promocyjną naukowcom. Jednostka pośredniczy w nawiązywaniu współpracy pomiędzy instytucjami i naukowcami. CTT ocenia i przygotowuje potencjał badawczy uczelni dla przedsiębiorców, a dla pracowników naukowych i studentów/doktorantów oferuje pomoc w zakresie ochrony praw własności intelektualnej czy współpracy z rzecznikiem patentowym.

Kiedy rozpocząć rozmowy o komercjalizacji?2017-10-31T11:41:38+00:00

Rozmowy o komercjalizacji można rozpocząć na każdym etapie badań (od wczesnego rozwoju fazy koncepcyjnej po sprawdzony wynalazek) z Centrum Transferu Technologii UG, które służy pomocą i radą na każdym etapie prowadzenia badań.

Regularne spotkania CTT UG z poszczególnymi zespołami badawczymi organizowane są po to, by monitorować postępy w projekcie, ale także reagować w odpowiednim momencie by móc wesprzeć naukowców w skorygowaniu planu badawczego, tak aby ułatwiał dalsze prace związane z komercjalizacją. Budujemy relację, po to by naukowcy czuli się bezpiecznie w odniesieniu do swoich interesów. Przy każdej rozmowie dot. komercjalizacji z biznesem powinien być obecny także przedstawiciel CTT UG.

Rozmowy o komercjalizacji z potencjalnym inwestorem lub odbiorcą technologii można rozpocząć zarówno podczas fazy badawczo-rozwojowej (jeżeli odbiorca jest zainteresowany wspólnymi pracami nad rozwiązaniem), jak również w końcowej fazie badań. Wstępne rozmowy o komercjalizacji z podmiotami zewnętrznymi należy rozpocząć bez podawania poufnych informacji.

Jak długo trwa komercjalizacja?2017-10-31T11:41:50+00:00

Czas trwania procesu komercjalizacji jest ściśle związany z charakterem wypracowanego rozwiązania. Proces komercjalizacji rozpoczyna się monitoringiem prac badawczych prowadzonych w uczelni, następnie podejmujemy próby wstępnej oceny i selekcji własności intelektualnej, poszukiwania potencjalnych inwestorów oraz próby wdrożenia na rynek konkretnych rozwiązań.

Pobierz grafikę