AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zamówienie publiczne nr A120-211-10/18/RR – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej


Postępowanie nr  A120-211-10/18/RR z dnia 02 lutego 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 oraz w ramach działania Centrum Transferu Technologii UG informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę wykonania analiz rynkowych, zawierających wskazania możliwości komercyjnego wykorzystania technologii, wynalazków na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zamówieniem publicznym nr A120-211-10/18/RR z dnia 02 lutego 2018 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

BSS OBSERWATOR BUDZIŁO, SOCAŁA Sp. j., ul. Słowackiego 6/13, 30-037 Kraków

Szczegółowy opis wyników postępowania znajduje się na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamówienia nr A120-211-10/18/RR

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Więcej Informacji https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg