AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie ofertowe nr ZO/10/2018/CTT z dnia 26.09.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/10/2018/CTT z dnia 26.09.2018 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

GenoPlast Biochemicals 

ul. Brzozowa 10

83-200 Rokocin

Uzasadnienie wyboru:

Firma GenoPlast Biochemicals  spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/10/2018/CTT z dnia 26.09.2018 r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.  Materiały zużywalne
1. Probówka 15ml PP 120×17mm z czerwoną zakrętką, sterylna – ilość 500 sztuk.
2 Probówka 50ml PP 114×28mm z czerwoną zakrętką, sterylna – ilość 500 sztuk.
3. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 12 studzienek, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
4. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 24 studzienki, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
5. Płytki mikrotestowe do hodowli adherentnej 48 studzienek, płaskie dno z wiekiem sterylne, pakowane indywidualnie – 200 sztuk.
6. Filtry strzykawkowe sterylne 0,2 µm (filtry do jałowienia mediów hodowlanych) – 1000 sztuk.
7. Płytki 96 dołkowe, czarne płaskie dno, w komplecie z wieczkiem, mają być używane tylko do pomiaru fluorescencji – 3 opakowania po 100 sztuk.
8. Płytki 96 dołkowe, przezroczyste płaskie dno, w komplecie z wieczkiem, mają być używane tylko do pomiaru fluorescencji – 3 opakowania po 100 sztuk.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 10/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg