AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie ofertowe nr ZO/09/2018/CTT z dnia 20.09.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę  odczynników chemicznych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/09/2018/CTT z dnia 20.09.2018 r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

CHEMILAB 

ul. Mikołaja Kopernika 6A

39-400 Tarnobrzeg 

Uzasadnienie wyboru:

Firma CHEMILAB  spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/09/2018/CTT z dnia 20.09.2018 r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.  Odczynniki chemiczne 
1. PVP 40,000 op.  1kg –  Ilość 3.
2. PVP 50,000 op.  500 g – Ilość 3.
3. Sodu tetrahydroboran 98+% proszek op. 100 g – Ilość 1.
4. Kwas taninowy op. 1kg – Ilość 1.
5. Miedzi II octan bezw. czda op.  1kg – Ilość 1.
6. Kwas tetrachlorozłotowy 3H2O op. 5g – Ilość 1.
7. Sodu cytrynian 2H2O czda op. 1kg – Ilość 1.
8. Hydrat hydrazyny (r-r 80% w wodzie) op. 1l – Ilość 1.
9. Pirydyna czda 1l – Ilość 1.
10. Srebra węglan czda op. 100g – Ilość 1.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg