AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie ofertowe nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08.08.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na  dostawę  odczynników laboratoryjnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08.08.2018 r. , jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

LGC Standards Sp. z o.o. 

ul. Ogrodowa 27/29, Kiełpin 

05-092 Łomianki 

Uzasadnienie wyboru:

Firma LGC Standards Sp. z o.o.  spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08.08.2018 r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

1. Zestaw linii komórkowych raka pęcherza Bladder Cancer Cell Panel (ATCC® TCP-1020™) – 1 szt (8 linii),                                                               

producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny

dostarczony w zestawie, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia pojedynczych linii.  

2. Linia komórkowa nabłonka pęcherza moczowego (ATCC® PCS-420-010) – 1 opakowanie  

 producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zmienione zapytanie ofertowe nr 7/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg