AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/07/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/07/2018/CTT z dnia 08 sierpnia 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników laboratoryjnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją  znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 16.08.2018r. do końca dnia. – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

1. Zestaw linii komórkowych raka pęcherza Bladder Cancer Cell Panel (ATCC® TCP-1020™) – 1 szt (8 linii),                                                               

producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny

dostarczony w zestawie, nie dopuszcza się możliwości dostarczenia pojedynczych linii.  

2. Linia komórkowa nabłonka pęcherza moczowego (ATCC® PCS-420-010) – 1 opakowanie  

 producent: American Type Culture Collection (ATCC),

10801 University Boulevard, Manassas, VA 20110 USA – warunek konieczny.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 7/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg