AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/02/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/02/2018/CTT z dnia 17 maja 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych oraz elementów do budowy prototypu na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 24.05.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Dostawa odczynników chemicznych oraz elementów do budowy prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie z poniższą specyfikacją:

CZĘŚĆ 1

  1. Przeciwciała mysie monoklonalne izotypu IgG1 (klon 4C12, 100 ul) przeciw pełnej długości ludzkiemu, rekombinantowemu białku butyrylocholinoesterazie, uzyskanemu w wyniku ekspresji genu NP._000046 w komórkach HEK293T. Przeciwciała w stężeniu 1,00 mg/ml, izolowane metodą chromatografii powinowactwa, o masie cząsteczkowej 68,2 kDa, rozpuszczone w buforze PBS pH 7,3, zawierającym 1% BSA, 50% glicerol i 0,02% azydek sodu.
  2. Przeciwciała mysie monoklonalne izotypu IgG1 (klon 1E1, 100 ul) przeciw pełnej długości ludzkiemu, rekombinantowemu białku butyrylocholinoesterazie, uzyskanemu w wyniku ekspresji genu NP._000046 w komórkach HEK293T. Przeciwciała w stężeniu 0,72 mg/ml izolowane metodą chromatografii powinowactwa, o masie cząsteczkowej 68,2 kDa, rozpuszczone w buforze PBS pH 7,3, zawierającym 1% BSA, 50% glicerol i 0,02 % azydek sodu.

CZĘŚĆ 2

  1. System ekspresyjny LEXY – LexSinduce4 Expression Kit -EGE-1420blecherry – zestaw powinien zawierać: rekombinantowego gospodarza Leishmania tarantolae T7-TR, eksprymujacego RNA polimerazę bakteriofaga T7 oraz TET represor; wektor ekspresyjny pLexsy_IEblecherry4, dedykowany do rekombinantowego gospodarza Leishmania tarantolae; Hygromycynę; B, kasetę ekspresyjną pod kontrolą promotora T7, regulowanego przez operator TET, zlokalizowaną na wektorze ekspresyjnym; aktywny gen markerowy blecherry.
  2.  System ekspresyjny LEXY – LEXSY BHI – Powder Media Kit ML-412XL, trój-składnikowy zestaw powinien zawierać komponenty do 10 L hodowli rekombinantowego gospodarza Leishmania tarantolae T7-TR, eksprymujacego RNA polimerazę bakteriofaga T7 oraz TET represor: 370 g sproszkowanej pożywki, 20 ml roztworu 0,25% heminy w 30% trójetanoloaminie, 50 ml sterylnego roztworu 10.000 jednostek penicyliny w postaci soli sodowej oraz 10000 µg streptomycyny w postaci siarczanu, rozpuszczone w 0.85% sterylnej soli fizjologicznej.

CZĘŚĆ 3

  1. Kolektor wraz z płytą odbieralnikową – kolektor próżniowy do filtrowania, koncentrowania, separowania próbek na płytkach filtracyjnych 96-cio lub 384-ro dołkowych. Wyposażony w manometr, zwalniacz próżni oraz odpowiednie bloki, dające możliwość zastosowania płytek o pojemności dołków: 350 um, 1 ml oraz 2 ml. Materiał wykonania: anodowane aluminium. Nie większy niż 20x15x10 cm. Waga nie przekraczająca 5 kg. Dostarczony z niezbędnym zestawem uszczelek i O-ringów oraz z 2 dodatkowymi, blokowymi płytkami adaptorowymi, umożliwiającymi wykorzystanie 96-dołkowych płytek o pojemności dołków 1 ml oraz 2 ml.
  2. Pompa próżniowa VCP80, 38 L/MIN 80 MBAR wraz z niezbędnymi akcesoriami. Parametry:

Typ VCP 80

Przepływ (l/min) 38

Wydajność (m3/h) 2,3

Próżnia (mbar) 80

Próżnia końcowa(abs) (mbar) 5200

Akcesoria Tubing needed: 8 mm

Moc silnika (Kw) 0,19

Wymiary – szer. x gł.  x wys. (mm) 254x191x229

Waga (kg) 5,3.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Załącznik 1 Formularz Ofertowy

Załącznik 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg