AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/02/2017/CTT


Postępowanie nr ZO/02/2017/CTT z dnia 18 września 2017

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do złożenia oferty na usługę zebrania i przekazania materiału badawczego w postaci 700 (słownie: siedmiuset) próbek moczu pobranego od pacjentów Oddziału Urologicznego szpitala przy czym min. 50% próbek moczu pochodzić będzie od pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór pęcherza moczowego (niezależnie od rodzaju oraz stopnia zaawansowania nowotworu).

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 26.09.2017 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 323, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym  zapytaniem ofertowym:

Zebranie i przekazanie materiału badawczego w postaci 700 (słownie: siedmiuset) próbek moczu pobranego od pacjentów Oddziału Urologicznego szpitala, przy czym min. 50% próbek moczu pochodzić będzie od pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór pęcherza moczowego (niezależnie od rodzaju oraz stopnia zaawansowania nowotworu).

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH USŁUGI

Zasady pobierania, przechowywania, oznakowania i transportu materiału badawczego przez Wykonawcę:

1) Zasady ogólne:

 1. próbki powinny być pobierane w warunkach zapewniających brak zewnętrznych zanieczyszczeń pobranego materiału oraz przy wyrażeniu świadomej, pisemnej zgody pacjentów na pobranie, oznakowanie i zakwalifikowanie pobranych próbek do prac badawczych Zamawiającego;
 2. zgody pacjentów powinny zawierać informacje, że udzielane są w celu przeprowadzenia badań w projekcie, o którym Wykonawca zostanie poinformowany w przypadku wyboru jego oferty;
 3. koszt zakupu plastikowych pojemników na próbki w liczbie 600 sztuk (słownie: sześćset), ponosi Wykonawca;

2) Wymagania dotyczące próbek:

 1. objętość każdej pobranej próbki powinna wynosić od 3 ml do 5 ml;
 2. materiał badawczy powinien pochodzić z pierwszej porannej próbki moczu
  zebranego „ze środkowego strumienia” – Wykonawca przekaże instrukcję pacjentowi;

3) Oznakowanie próbek:

 1. próbki powinny zostać oznakowane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację oraz określenie podstawowych informacji charakteryzujących pacjenta (metryczka zawierająca: wiek, płeć, obecność lub brak nowotworu pęcherza moczowego i inicjały chorego).
 2. oznakowanie próbek powinno umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań
  w warunkach „ślepej próby”, a weryfikacja danych pacjentów następowałaby po przeprowadzonym pomiarze;

4) Warunki przechowywania:

 1. próbki muszą być szczelnie zamknięte, nieuszkodzone;
 2. maksymalny czas przechowywania próbki w temperaturze pokojowej nie może przekraczać 3 godzin;,
 3. docelowo próbki powinny być przechowywane w temperaturze -80ºC, jeśli Wykonawca nie dysponuje odpowiednią zamrażarką, dopuszczalne jest przechowywanie próbek
  w temperaturze -20ºC przez okres nie dłuższy niż 5 dni;
 4. próbka powinna zostać odrzucona jeśli po upływie 3 godzin od pobrania nie zostanie umieszczona w temperaturze -80ºC lub -20ºC.

5) Transport próbek:

 1. próbki transportowane będą na koszt Wykonawcy, na adres: ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, minimum 1x w tygodniu.
 2. Próbki pobranego materiału badawczego powinny być dostarczane w partiach liczących co najmniej 20 sztuk. Dopuszczalne jest dostarczenie mniejszej ilości próbek na wyraźne życzenie zespołu badawczego;
 3. próbki powinny być transportowane w suchym lodzie, Zamawiający dopuszcza transport w tzw. ice box/pack zapewniający transport w temperaturze -20ºC.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 2/2017

Załącznik 1_Formularz Ofertowy

Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg