AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/01/2017/CTT


Postępowanie nr ZO/01/2017/CTT z dnia 20 lipca 2017

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do złożenia oferty na usługę wykonania analizy możliwości komercyjnego wykorzystania wynalazku pt. „Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy”.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 28.07.2017 r. do godziny 15:00 – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: monika.szenfer@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru maksymalnie jednego wykonawcy, który zrealizuje w całości zamówienie objęte niniejszym  zapytaniem ofertowym:

Wykonanie analizy możliwości komercyjnego wykorzystania wynalazku, pn. „Sposób identyfikowania odpowiedzi chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test oraz zastosowanie ekspresji genów do wykrywania in vitro łuszczycy”.

Opis wynalazku:
Przedmiotem wynalazku jest sposób identyfikowania molekularnej odpowiedzi pacjenta chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną, molekularny test do wykrywania odpowiedzi pacjenta chorego na łuszczycę na leczenie genisteiną oraz zastosowanie ekspresji 30 genów do wykrywania in vitro łuszczycy u pacjenta. Wynalazek dotyczy zastosowania ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy z obrazowaniem w czasie rzeczywistym (real-time qRT-PCR, ang. real-time quantitative Reverse Transcription-PCR), umożliwiającego poznanie poziomu ekspresji genów zaangażowanych w patomechanizm łuszczycy, a stanowiących markery genetyczne (30 genów) umożliwiające poznanie molekularnej odpowiedzi pacjentów z łuszczycą na leczenie genisteiną.

Zgłoszenie patentowe nr:

 • UPRP nr P.410454
 • Europejski Urząd Patentowy nr PCT/PL2015/000198

Zakres analizy potencjału komercyjnego wynalazku

 1. Wskazanie podmiotów potencjalnie zainteresowanych zakupem Wynalazku – należy wskazać co najmniej 10 podmiotów (zakres terytorialny – Unia Europejska). Wymagane jest szczegółowe merytoryczne uzasadnienie wskazania, poparte rozpoznaniem profilu działalności podmiotów.
 2. Wskazanie potencjalnych przemysłowych zastosowań Wynalazku wraz z uzasadnieniem.
 3. Identyfikacja potencjalnych użytkowników końcowych Wynalazku. Wymagane jest szczegółowe merytoryczne uzasadnienie wskazania.
 4. Wskazanie, jakie konkretne, będące w bieżącej sprzedaży produkty można zastąpić Wynalazkiem. Propozycje należy szczegółowo uzasadnić.
 5. Wskazanie przewagi konkurencyjnej dla potencjalnego odbiorcy Wynalazku.
 6. Podanie trendów i perspektyw rozwoju rynku dotyczącego Wynalazku na następne 5 lat.
 7. Ocena możliwości zastosowania Wynalazku w przemyśle.
 8. Analiza ryzyka, uwzględniająca czynniki takie jak, m.in.: potencjał rynku, potencjał technologii, finansowanie. Zidentyfikowanie barier wejścia na rynek.
 9. Analiza Business Model Canvas.
 10. Wskazanie programów/projektów, w jakich Uniwersytet Gdański może/będzie mógł samodzielnie lub we współpracy z partnerem biznesowym ubiegać się o wsparcie przy wdrażaniu Wynalazku.
 11. Rekomendacja prowadzenia dalszych prac badawczych oraz rekomendacja sposobu komercjalizacji Wynalazku.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

Załącznik nr 1_Formularz oferty

Załącznik nr 2_Oświadczenie o korzystaniu z profesjonalnych źródeł danych

Załącznik nr 3_Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg