AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/03/2018/CTT – ogłoszenie wyboru wykonawcy


Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników chemicznych i materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/03/2018/CTT z dnia 25.05.2018r., jako najkorzystniejsze wybrano oferty firm:

W CZĘŚCI 1

SARSTEDT Sp. z o.o., Blizne Łaszczyńskiego, ul. Warszawska 25, 05-082 Stare Babice.

W CZĘŚCI 2

Nie wpłynęła żadna oferta.

W CZĘŚCI 3

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

W CZĘŚCI 4

Sigma – Aldrich Sp z o.o., ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań.

W CZĘŚCI 5

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

W CZĘŚCI 6

VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk.

Uzasadnienie wyboru:

Firmy SARSTEDT Sp. z o.o.,  Sigma-Aldrich Sp. z o.o.  oraz VWR International Sp. z o.o.  spełniają wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr  ZO/03/2018/CTT z dnia 25.05.2018r. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawartym w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu i złożone oferty.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

Dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie z poniższą specyfikacją:

CZĘŚĆ 1

 • Pipety o poj. do 2,0 ml, podziałka 0,01 ml, sterylne – 2 opakowania po 500 sztuk.
 • Pipety o poj. do 5,0 ml, podziałka 0,1 ml, sterylne – 4 opakowania po 250 sztuk.
 • Pipety o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml sterylne – 4 opakowania po 250 sztuk.
 • probówki 15 ml, 120x17mm, PP – 4 opakowania po 500 sztuk.
 • próbówki 50 ml, 114x28mm, PP – 4 opakowania po 300 sztuk.
 • próbówki CRYOPure 1,2 ml/1,0ml – 500 sztuk.
 • próbówki 1,5 ml o niskim stopniu wiązania białek – 800 sztuk.
 • Butelka do hodowli Cell+ 50 ml skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna – 400 sztuk.
 • Butelka do hodowli Cell+250 ml skośna szyjka z korkiem z wentylacją, sterylna – 400 sztuk.

CZĘŚĆ 2

 • siatki do mikroskopu TEM – mesh 200 Ni z błoną węglową o parametrach: siatki do mikroskopu elektronowego -TEM. Siatki wykonane z niklu z błoną węglową. MESH 200. Grubość siatki – standardowa (ok. 5-6 nm).

Ilość – 1 op. 50 szt.

 CZĘŚĆ 3

 • nitrocelluloza – błona nitrocellulozowa – wielkość porów 0,2 µM, arkusze o minimalnych

wymiarach 80x80mm

Ilość sztuk – 25 arkuszy

 CZĘŚĆ 4

 • optiprep – złoże do ultrawirowania na gradiencie jodiksanolu – 60% (w/v)jodiksanolGotowy do użycia, sterylny, wolny od endotoksyn roztwór. Objętość – 250 ml. Ilość – 1.
 • filtry amicon-millipore o następujących parametrach:

Filtry do ultrafiltracji białek, umożliwiające wirowanie próbki o wyjściowej objętości 0,5ml  Filtry umieszczane pionowo w próbówkach (znajdujących się w przystosowanych do wirowania w rotorze dla próbówek 1,5/2,0 ml. Probówki wraz z filtrami chronione przed rozlaniem za pomocą  zakrętki/zatyczki. Filtry wykonane z materiału słabo wiążącego/niewiążącego białek. Molecular Weight Cutoff filtra  – 100 000 Da.

Ilość – 1 op. 96 szt.

CZĘŚĆ 5 

 • surowica płodowa wołowa (Fetal Bovine Serum) – Ilość- 10x100ml
 • bufor fosforanowy sterylny (Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline) – Ilość – 24x500ml
 • mieszanina antybiotyków do hodowli komórkowej (Penicillin Streptomycin) -Ilość – 6x100ml
 • insulina ludzka (Insulin solution human) -Ilość- 5×5 ml
 • roztwór trypsyna EDTA (Trypsin-EDTA Solution 10X) -Ilość – 5×100 ml
 • pożywka do hodowli kom DMEM high glucose (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high glucose) – 24×500 ml
 • pozywka do hodowli kom DMEM high glucose without phenol red (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium – high glucose bez fenolu) – 6×500 ml
 • pożywka do hodowli komórkowej pełna (RPMI-1640 Medium) -Ilość – 24×500 ml

CZĘŚĆ 6

 • N-methylpirollidon (NMP) -Ilość: 8×2,5l
 • Piperydyna -Ilość- 4×2,5l
 • Trifluoroetanol (TFE) -Ilość – 4×2,5l
 • Kwas trifluorooctowy (TFA) – Ilość – 4×2,5l
 • Zestaw Fmoc-aminokwasów białkowych – zestaw 20 Fmoc aminokwasów do syntezy peptydów -100 g każdego z Fmoc aminokwasów.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 3/2018

Załącznik 1 Formularz Ofertowy

Załącznik 2 Wzór umowy 

SIGMA prośba o wyjaśnienia i odpowiedz ZO_03_2018 

SARSTEDT odpowiedz na wyjasnienia ZO_03_2018

SARSTEDT prosba o wyjasnienia ZO_03_2018

Załącznik 2 Wzór umowy sprostowanie adresu dostawy 

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg