AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/09/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/09/2018/CTT z dnia 20 września 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 27.09.2018r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Lp.  Odczynniki chemiczne 
1. PVP 40,000 op.  1kg –  Ilość 3.
2. PVP 50,000 op.  500 g – Ilość 3.
3. Sodu tetrahydroboran 98+% proszek op. 100 g – Ilość 1.
4. Kwas taninowy op. 1kg – Ilość 1.
5. Miedzi II octan bezw. czda op.  1kg – Ilość 1.
6. Kwas tetrachlorozłotowy 3H2O op. 5g – Ilość 1.
7. Sodu cytrynian 2H2O czda op. 1kg – Ilość 1.
8. Hydrat hydrazyny (r-r 80% w wodzie) op. 1l – Ilość 1.
9. Pirydyna czda 1l – Ilość 1.
10. Srebra węglan czda op. 100g – Ilość 1.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 9/2018

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg