AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/06/2018/CTT


Postępowanie nr ZO/06/2018/CTT z dnia 20 lipca 2018

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na usługę zebrania i przekazania materiału badawczego w postaci: 

  • minimum 100 próbek krwi po minimum 2 ml każda
  • minimum 20 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego po minimum 0,5 ml każda (optymalnie 2ml).

na potrzeby prowadzonych prac przed wdrożeniowych projektu realizowanego na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją  znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 27.07.2018r. do końca dnia. – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  • minimum 100 próbek krwi po minimum 2 ml każda
  • minimum 20 próbek płynu mózgowo-rdzeniowego po minimum 0,5 ml każda (optymalnie 2ml).

Pożądane są próbki (w szczególności krwi) pochodzące od pacjentów na różnym etapie choroby. Próbki powinny zostać pobrane w różnych okresach odmomentu zakażenia (np. tydzień, dwa, trzy tygodnie, miesiąc, rok itd.) od tego samego lub różnych pacjentów. Pożądane są próbki od pacjentów zarówno leczonych, jak i tych u których leczenie nie zostało jeszcze zastosowane. W przypadku próbek od pacjentów leczonych istotna będzie informacja dotycząca zastosowanego leczenia. Niewątpliwą zaletą byłoby pozyskanie prób od pacjentów leczonych w różny sposób. Próbki powinny pochodzić zarówno o pacjentów z boreliozą w fazie wczesnej, jak i późnej (w tym również z neuroboreliozą i boreliozą stawową). Istotne będą również próbki od pacjentów z podejrzeniem boreliozy, oczekujących na badanie serologiczne, którego wynik zostanie dosłany w późniejszym terminie.  Do badań pożądana jest krew żylna pobrana do probówek z antykoagulantem (preferowane EDTA, aczkolwiek dopuszcza się również krew pobraną na cytrynian). Krew pełną po pobraniu należy przechowywać w temperaturze +4°C i wysłać/transportować w tej temperaturze w ciągu 48 godzin od pobrania lub zamrozić w temperaturze -20°C (ewentualnie niższej np. -80°C) i następnie wysłać/transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie próbek. Pożądane jest pozyskanie choćby kilku niemrożonych próbek krwi. Próby płynu mózgowo-rdzeniowego  należy pobrać i jak najszybciej dostarczyć do zamawiającego w temperaturze 4°C lub zamrozić, przechowywać i transportować w temperaturze  –20°C lub niższej. W przypadku zanieczyszczenia płynu mózgowo-rdzeniowego dużą ilością krwi pożądane jest pobranie płynu do probówek z EDTA. Wszystkie powyżej określone parametry powinny znaleźć się w opisie każdej z pobranych próbek. Próbki mogą być wysyłane partiami. Wszystkie powyżej określone informacje powinny znaleźć się w opisie próbek.

W przypadku prób krwi oraz płynu mózgowo-rdzeniowego, konieczne będzie pobranie dodatkowo przynajmniej po jednej próbie z każdego rodzaju (+1) od pacjentów „zdrowych”, u których wcześniej nigdy nie podejrzewano a przy tym dodatkowo wykluczono boreliozę za pomocą rutynowo stosownych obecnie metod. Istotne jest aby próby te zostały opisane w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację oraz zapakowane i wysłane w pierwszej partii w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie materiałem pobranym od pacjentów chorych.

Zaplanowane działania posiadają pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku i zostaną przeprowadzone z zachowaniem pełnej anonimowości pacjentów.

        

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 6/2018

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg