AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie ofertowe nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018 r. – ogłoszenie wyboru wykonawcy

Ogłoszenie wyboru wykonawcy

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i  komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4, informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę analizy statystycznej, skuteczności działania „Testu do diagnostyki raka nabłonka pęcherza moczowego” na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych w laboratorium Uniwersytetu Gdańskiego oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia, po przeprowadzeniu oceny oraz porównaniu ofert zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018r., jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

QSAR Lab

ul. Trzy Lipy 3 

81-172 Gdańsk 

Uzasadnienie wyboru:

Firma QSAR Lab  spełnia wszystkie wymogi zawarte w Zapytaniu ofertowym nr ZO/13/2018/CTT z dnia 12.12.2018 r. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów (100,00) w oparciu o kryterium oceny ofert zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Wykonanie usługi analizy statystycznej skuteczności działania testu do diagnostyki raka nabłonka pęcherza moczowego na podstawie wyników badań próbek przeprowadzonych i otrzymanych w laboratorium UG oraz zbioru danych przekazanych przez Szpitale Pomorskie  Sp. z o.o. na potrzeby Uniwersytetu Gdańskiego zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 13/2018

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg