AKTUALNOŚCI

Sprawdź co się u nas dzieje

Zapytanie Ofertowe nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2018 r.


Postępowanie nr ZO/14/2019/CTT z dnia 03 stycznia 2019 r.

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności+” finansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego MNiSW „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” nr POIR.04.04.00-00-0004/15 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej między Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Ministrem Rozwoju i Finansów w dniu 16 listopada 2016 r. Priorytet IV, Działanie 4.4 zapraszamy do składania ofert na dostawę pipet automatycznych oraz elementów o zadanych parametrach służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 10.01.2019r. do końca dnia – liczy się data wpływu do Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego – ul. Jana Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdański, pokój 322, mail: katarzyna.mizera@ug.edu.pl

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Dostawa pipet automatycznych oraz elementów o zadanych parametrach służących budowie prototypu na potrzeby prowadzonych prac przedwdrożeniowych projektów realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w opisie przedmiotu zamówienia.                      

CZĘŚĆ 1

Pipeta automatyczna Eppendorf Research plus, regulowana pojemność: 100-1000 µl, kolor przycisku: niebieski – 2 szt.

CZĘŚĆ 2

Sonda prądowa służaca do kalibrowania silników krokowych –

sonda PICO 60A PP264 TA  018 – 1 szt.

CZĘŚĆ 3

Przetworniki fotoelektryczne zamieniające padający na nie obraz z układu optycznego (2) na sygnał elektryczny, przesyłany dalej przez magistralę USB 3.0

– detektor FLIR BLACKFLYS o wymiarach 29x29x30mm, rozdzielczość 4000×3000 punktów pomiarowych przy odświeżeniu co 1/31 sekundy. Wielkość pojedynczego punktu pomiarowego to 1, 85 µm, detektor posiada tzw. płynną migawkę (ang. rolling shutter) oraz 240MB’owy Bufor na dane – 1 szt.

– detektor FLIR CHAMELEON3 o wymiarach 44x35x19.5mm, rozdzielczość 2048×1536 punktów pomiarowych przy odświeżaniu co 1/55 sekundy. Wielkość pojedynczego punktu pomiarowego to 3,45 µm, detektor posiada tzw. globalną migawkę (ang. global shutter) oraz 16MB’owy bufor na dane – 1 szt.

Układ optyczny zawierający achromatyczny układ soczewek z możliwością regulacji odległości pomiędzy soczewkami oraz posiadający manualnie ustawianą diafragmę (obiektyw) – 2 szt.

Adapter mocujący do układów optycznych o różnych średnicach mocowań (pierścień) – 2 szt.

Kompletna treść zapytania wraz z niezbędnymi załącznikami znajdują się w materiałach do pobrania.

Pobierz dokumentację

Pełna treść ogłoszenia znajduje się poniżej

Zapytanie ofertowe nr 14/2019

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 Wzór umowy

https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_01-e1497898853474.jpg https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_03-e1497898978403.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_04-e1497898945175.png https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2017/06/logo_02-e1497898997305.jpg