https://ctt.ug.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/dotacja1539003650.png

Wynik pierwszego naboru zgłoszeń


Załączniki (do pobrania)

Regulamin Naboru Projektów

Zał. 1 – Karta Projektu

Zał. 2 – Formularz zgłoszenia

Zał. 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rusza nabór ciągły projektów do programu Inkubator Innowacyjności 4.0

Centrum Transferu Technologii UG w ramach działań ukierunkowanych na komercjalizację wyników badań naukowych ogłasza konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych dla innowacji opracowanych przez zespoły badawcze UG.

W ramach konkursu wybrane zostaną projekty, w których sfinansowane zostaną działania związane z realizacją procesu komercjalizacji i mające wpływ na sukces tego procesu, w tym prace badawczo-rozwojowe zmierzające do podniesienia poziomu gotowości innowacji do komercjalizacji.

W programie wspierana będzie  komercjalizacja zgłoszonych do CTT UG przedsięwzięć/wyników prac badawczych, których autorami są pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, a prawo własności przemysłowej należy do Uczelni. Ubiegać się można o dofinansowanie do wysokości maksymalnie 100 tys. zł dla projektu.

Środki mogą zostać przeznaczone na wykonanie dodatkowych prac przedwdrożeniowych w celu podniesienia stopnia gotowości wdrożeniowej proponowanych rozwiązań w tym na zakup materiałów i surowców, usługi badawcze, ekspertyzy, analizy i raporty niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, koszty związane z ochroną patentową.

Szczegółowe zasady uczestnictwa zawarte są w poniższych dokumentach:

Regulamin Naboru Projektów

Zał. nr 1 – KARTA PROJEKTU

Zał. nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIA LUB UJAWNIENIA WYNIKÓW BADAŃ

Zał. nr 3  –ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROJEKTU

Nabór wniosków jest ciągły do odwołania.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią koronawirusa wywołującego COVID 19 zgłoszenia projektu wraz ze wskazanymi załącznikami należy dokonywać wyłącznie drogą e-mailową na dwa adresy mailowe: katarzyna.gronowska@ug.edu.pl oraz biuro@ctt.ug.edu.pl z dopiskiem w temacie e-maila „Nabór projektów w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0” .

Zgodnie z wymogami programu decyzję o przyznaniu środków na realizację prac przedwdrożeniowych zatwierdzi Komitet Inwestycyjny Programu Inkubator Innowacyjności 4.0  składający się z przedstawicieli środowisk biznesowych oraz funduszy inwestycyjnych.

Środki finansowe pochodzą z projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014−2020 (Działanie 4.4).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

6 + dziewiętnaście =