Szczegóły oferty

Zastosowanie genisteiny do leczenia choroby Alzheimera

Zapraszamy do składania ofert na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii pn. „GENISTEINA ORAZ JEJ KOMPOZYCJA DO ZASTOSOWANIA W LECZENIU CHOROBY ALZHEIMERA

Rozpowszechnienie technologii zostało opracowane w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”, ustanowionego na podstawie Komunikatu, finansowanego ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wypełniony Formularz ofertowy na nabycie praw Uniwersytetu Gdańskiego do technologii, należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@ctt.ug.edu.pl

Dokumenty