6. Publikacja

Już następnego dnia po zgłoszeniu wynalazku do UPRP wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, podlegają już ochronie i można podać ich treść do publicznej wiadomości, np. opublikować w czasopiśmie lub przedstawić na konferencji.

5. Zgłoszenie patentowe

Ścisła współpraca twórców wynalazku z rzecznikiem patentowym w zakresie opisu patentowego i sformułowania zastrzeżeń patentowych – w zależności od poziomu zaawansowania prac – proces ten trwa minimum ok. 1-2 miesięcy, ale także może się wydłużyć ze względu na indywidualny charakter działań.

4. Decyzja o ochronie

Określenie optymalnego sposobu i zakresu terytorialnego ochrony prawnej wynalazku.

3. Opinia rzecznika patentowego UG

Rzecznik patentowy UG we współpracy z zespołem CTT UG dokonuje wstępnego rozpoznania stanu techniki pod względem zasadności zgłaszania rozwiązania do Urzędu Patentowego. Po pozytywnym zaopiniowaniu – podejmowana jest decyzja o modelu ochrony własności intelektualnej.

2. Zgłoszenie do CTT UG

Zgłoś wynalazek na Formularzu zgłoszenia do CTT UG, co pozwoli na podjęcie działań zmierzających do ochrony prawnej rozwiązania. Opatentować można: wytwory i substancje, sposoby i zastosowania.

1. Odkrycie / Wynalazek

Jeżeli masz rozwiązanie techniczne, które jednocześnie cechuje się: Nowością Poziomem wynalazczym Możliwością przemysłowego zastosowania